Huy Bien Designer

Chuyên gia tư vấn – Thiết kế Kiểu dáng Công nghiệp

“Bạn không thể tư duy vượt ra ngoài cái hộp khi bạn chưa biết trong cái hộp có những gì.”

Xem hồ sơ chuyên gia

Quan điểm cá nhân